LIDHJA E SONDAZHIT “Sa mirë dini se si të dalloni informacione të rreme?”

Qëllimi i këtij pyetësori është të hulumtojë ndjeshmërinë e dezinformimit në shoqëri, cilat janë grupet më të prekura, si dhe cilat janë palët kryesore të interesit, mënyrat dhe kanalet e dezinformimit. Me dezinformim nënkuptohen informacione të rreme që shpërndahen me qëllim për të mashtruar njerëzit, ndërsa informatat e gabueshme janë thjesht informacione të gabuara, të pasakta ose plotësisht të rreme që komunikohen pa qëllim eksplicit për mashtrim. Pyetësori është plotësisht anonim dhe do ta plotësoni në 4-6 minuta.

Ndani mendimin tuaj!

LIDHJA E SONDAZHIT “Sa mirë dini se si të dalloni informacione të rreme?”

Anketa është realizuar nga ZMAI.