fbpx

Политика на приватност

Ефективен датум: 16.05.2020

ВОВЕД 

Добредојдовте на Apliciraj.mk.

ОРИОН АИМ ДОО Скопје (нас, ние, наше) управува со https://www.apliciraj.mk (во натамошниот текст Услуга).

Политиката за приватност ја регулира посетата на https://www.apliciraj.mk, и образложува како ги собираме, чуваме и откриваме информациите кои произлегуваат од Вашата употреба на нашата Услуга.

Ние ги користиме Вашите податоци со цел да ја обезбедиме и подобриме Услугата. Користејќи ја Услугата, Вие се согласувате со собирање и користење на информациите во согласност со оваа Политика. Доколку не е поинаку дефинирано во оваа Политика за приватност, поимите користени во Политиката за приватност ги имаат истите значења како во нашите Услови за употреба.

Условите за употреба (Услови) го регулираат сето користење на нашата Услуга и заедно со Политиката за приватност ја сочинуваат Вашата согласност со нас (согласност).

ДЕФИНИЦИИ

Услуга ja подразбира веб-страната https://www.apliciraj.mk кој е управувана од ОРИОН АИМ ДОО Скопје.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ се податоци за личност која може да биде идентификувана од овие податоци (или од овие и други информации кои се во наше поседување или е веројатно да дојдат во наше поседување).

КОРИСТЕЊЕ ПОДАТОЦИ се податоци собрани автоматски или генерирани при користење на Услугата или од самата сервис инфраструктура (пр. времетраење на посета на страница).

COOKIES се мали датотеки складирани на Вашиот уред (компјутер или мобилен уред).

КОНТРОЛОР НА ПОДАТОЦИ е физичко или правно лице кое (само или заеднички со други лица) ги утврдува целите за кои и начинот на кој било какви Лични податоци се или треба да бидат обработени. За целите на оваа Политика за приватност, ние сме Контролор на податоци на Вашите податоци.

ОБРАБОТУВАЧ НА ПОДАТОЦИ (ИЛИ ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ) е секое физичко или правно лице кое ги обработува податоците во име на Контролорот на податоци. Може да користиме услуги на различни Даватели на услуги со цел да се обработат Вашите податоци поефикасно.

СУБЈЕКТ НА ПОДАТОЦИ е било кој поединец кој е предмет на Лични податоци.

КОРИСНИК е лице кое ја користи нашата Услуга. Корисникот одговара на Субјект на податоци, кој е предмет на Лични податоци.

СОБИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИИ

Ние собираме неколку различни видови на информации за различни цели, да ја обезбедиме и да ја подобриме нашата Услуга за Вас.

ВИДОВИ НА СОБРАНИ ПОДАТОЦИ

Лични податоци

При користење на нашата Услуга, може да Ви побараме да ни обезбедите некои Лични информации кои можат да се користат за да Ве контактираме или за идентификување (Лични податоци). Личните информации може да вклучуваат, но не се ограничени на: Е-mail адреса; Име и презиме; Телефонски број; Адреса, Град, Држава, ZIP/Поштенски код; Cookies и Податоци за користење.

Mоже да ги користиме Вашите Лични податоци за да Ве контактираме преку Е-Огласник, маркетинг или промотивни материјали и други информации кои можат да бидат од интерес за Вас. Може да се откажете од добивање на било какви, или сите, од овие известувања од Нас, следејќи го линкот за откажување од добивање известувања.

Користење на податоци

Исто така, може да собереме информации кои Вашиот интернет пребарувач ги испраќа секогаш кога ќе ја посетите нашата страна или кога ќе пристапите на страната од или преку било кој уред (Користење на податоци).

Ова Користење на податоци може да вклучува информации како што се Интернет Протокол адресата на Вашиот компјутер (IP адреса), тип на пребарувач, верзија на пребарувачот, рубриките на нашата страна кои ги посетувате, времето и датумот на Вашата посета, времето поминато на овие рубрики, единствен идентификатор на уред и други дијагностички податоци.

Кога ќе пристапите до страната преку уред, Податоците за користење може да вклучуваат информации како што се типот на уредот што го користите, Вашиот единствен број на уредот ID, IP адресата на Вашиот уред, оперативниот систем на уредот, типот на интернет пребарувач кој го користите, единствен идентификатор на уред и други дијагностички податоци.

Локација на податоци

Може да ги користиме и складираме информациите во врска со Вашата локација, ако ни дадете дозвола да го сториме тоа (Локација на податоци). Ние ги користиме овие податоци за да обезбедиме карактеристики на нашата Услуга, да ја подобриме и да ја прилагодиме нашата Услуга.

Можете да ја овозможите или оневозможите локацијата на услуги кога ја користите нашата Услуга во секое време преку поставките на Вашиот уред.

Следење на Cookies

Користиме cookies и слични технологии за следење на активноста на нашата Услуга и чуваме одредени информации.

Cookies се датотеки со мала количина на податоци кои може да вклучуваат анонимен единствен идентификатор. Cookies се испраќаат на Вашиот интернет пребарувач од веб-страна и се чуваат на Вашиот уред. Други технологии за следење исто така се користат, како светла, ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализирање на нашата Услуга.

Можете да укажете на Вашиот интернет пребарувач да ги одбие сите cookies или да покажува кога е испратено cookie. Меѓутоа, ако не прифаќате cookies, може да не бидете во можност да користите некои делови од нашата Услуга.

Примери за cookies кои ги користиме: Cookies за сесија: Kористиме Cookies за сесија да работиме со нашата Услуга; Склоност Cookies: Користиме склоност Cookies за да ги запамтиме Вашите преференции и различни поставувања; Безбедносни Cookies: Користиме Cookies за безбедност за безбедносни цели; Рекламa Cookies: Реклама Cookies се користат да Ви послужaт со реклами кои може да бидат релевантни за Вас и Вашите интереси.

КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Apliciraj.mk ги користи собраните податоци за различни цели: за обезбедување и одржување на нашата Услуга; да Ве извести за промени на нашата Услуга; да Ви овозможи да учествувате во интерактивните карактеристики на нашата Услуга кога ќе одберете да го сторите тоа; да обезбеди поддршка на корисниците; да собере вредни информации, така што ќе може да ја подобриме нашата Услуга; да го следиме користењето на нашата Услуга; за откривање, спречување и решавање на технички проблеми; за да се исполни било која друга цел за која ќе посочите; за извршување на своите обврски и спроведување на нашите права кои произлегуваат од сите Договори склучени помеѓу Вас и Нас, вклучително и за фактурирање и наплата; да Ви овозможи известувања за Вашата сметка и/или претплата, вклучувајќи и известувања за истекување и обновување, е-mail инструкции, итн.; да Ви овозможи новости, специјални понуди и општи информации за други услуги и настани кои ги нудиме, кои се слични на оние кои веќе сте ги купиле или сте се интересирале освен ако не сте одлучиле да не добивате вакви информации; на било кој друг начин што можеме да го опишеме кога ќе ни дадете информации; за било која друга цел со Ваша согласност.

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Ние ќе ги задржиме Вашите Лични податоци само онолку колку што е потребно за целите утврдени во оваа Политика за приватност. Ќе ги задржиме и ќе ги користиме Вашите Лични податоци до степен потребен за усогласување со нашите законски обврски (ако се бара од нас да ги задржиме Вашите податоци во согласност со важечките закони), решавање на спорови, како и спроведување на нашите правни Договори и Политики.

Исто така, ќе го задржиме Користењето на податоците за цели на внатрешна анализа. Користењето на податоците генерално е задржано на пократок период, освен ако овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на нашата Услуга, или сме законски обврзани да ги задржиме податоците на подолг временски период.

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ

Вашите информации, вклучувајќи и Лични податоци, може да се пренесат – и да се сочуваат на – компјутери лоцирани надвор од Вашата држава, провинција, земја или друга владина јурисдикција, каде што законите за заштита на податоци може да се разликуваат од оние на Вашата јурисдикција.

Ако се наоѓате надвор од Република Северна Македонија и изберете да доставите информации до нас, Ве молиме имајте во предвид дека ние ги трансферираме податоците, вклучувајќи ги и Личните податоци во Република Македонија и таму ги обработуваме. Вашата согласност со оваа Политика за приватност, проследено со Вашето поднесување на вакви информации претставува Ваша согласност за тој трансфер.

Apliciraj.mk ќе ги преземе сите чекори разумно потребни за да осигура дека Вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика за приватност и ниту еден пренос на Вашите Лични податоци нема да се случи до организација или држава освен ако не постојат постоечки соодветни контроли, вклучувајќи ја безбедноста на Вашите податоци и други Лични информации.

ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Може да објавиме Лични информации кои ние ги собираме, или Вие ги обезбедувате: Обелоденување за спроведување на законот: Под одредени околности, може да се побара од нас да ги обелодениме Вашите Лични податоци, доколку тоа е потребно да го сториме според закон или како одговор на важечки барања од страна на јавните власти; Бизнис трансакции: Ако ние или нашите подружници се вклучени во спојување, стекнување или продажба на имот, Вашите Лични податоци може да се пренесат; Други случаиНие може да ги обелодениме Вашите Податоци: на нашите подружници и филијали; изведувачи, Даватели на услуги и други трети страни кои ги користиме за поддршка на бизнисот; за исполнување на целта за која Вие ги обезбедувате; со цел за вклучување на логото на Вашата компанија на нашата веб-страна; за било која друга цел обелоденета од нас кога ги доставувате информациите; со Ваша согласност во сите останати случаи; ако веруваме дека обелоденувањето е неопходно или соодветно за заштита на правата, имотот или безбедноста на Друштвото, на нашите клиенти, или други страни.

БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИ

Безбедноста на Вашите податоци е важна за нас, но запамтете дека не постои метод на пренос преку интернет или метод на електронско складирање што е 100% сигурно. Додека ние се стремиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на Вашите Лични податоци, ние не можеме да ви гарантираме апсолутна безбедност.

 ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

Ние може да ангажираме трети лица, компании и поединци за да ја олесниме нашата Услуга (Даватели на услуги), да обезбедат Услуги во Наше име, да вршат Услуги – поврзани услуги или да ни помогнат во анализа на тоа како се користи нашата Услуга.

Овие трети страни имаат пристап до Вашите Лични податоци само за извршување на задачите во Наше име и се должни да не ги обелоденуваат или да ги користат за било која друга намена.

 АНАЛИТИКА

Може да користиме трети лица Даватели на услуги за следење и анализа на користењето на нашата Услуга.

 CI/CD АЛАТИКИ

Може да користиме трети лица Даватели на услуги за да го автоматизираме развојниот процес на нашата Услуга.

 РЕКЛАМИРАЊЕ  

Може да користиме трети лица Даватели на услуги за да Ви покажеме реклами за да ја помогнеме поддршката и одржувањето на нашата Услуга.

 РЕМАРКЕТИНГ НА БАЗА НА ОДНЕСУВАЊЕ

Може да користиме маркетинг услуги за рекламирање на веб-страни на трети страни кон Вас, откако ќе ја посетите нашата Услуга. Ние и нашите Даватели на услуги трети лица користиме cookies за да се информираме, оптимизираме и да им послужиме на рекламите врз основа на Вашите претходни посети на нашата Услуга.

 ПЛАЌАЊА

Ние може да обезбедиме производи и/или услуги за кои се плаќа во рамките на Услугата. Во тој случај, ние користиме услуги на трети лица за процесот на плаќања.

Нема да ги чуваме или собираме деталите на Вашата платежна картичка. Таа информација е доставена директно на нашите трети лица платежни процесори, чија употреба на Вашите Лични информации е регулирана од нивната Политика за приватност. Овие платежни процесори се придржуваат до стандардите поставени од страна на PCI-DSS управуван од страна на Советот за безбедност на PCI стандарди, што е заеднички напор на брендови како Visa, Mastercard, American Express и Discover. PCI-DSS барањата помагаат да се обезбеди безбедно ракување со платежните информации.

 ЛИНКОВИ ДО ДРУГИ САЈТОВИ

Нашата Услуга може да содржи линкови до други страни кои не се управувани од нас. Доколку кликнете на друг линк, ќе бидете насочени кон таа страна. Ние Ви советуваме да ја погледнете Политиката за приватност на секоја страна што ја посетувате.

Ние немаме контрола над и не превземаме никаква одговорност за содржината, Политиките за приватност или практиките на веб-страните или услугите на трети страни.

 ДЕТСКА ПРИВАТНОСТ

Нашите услуги не се наменети за користење од страна на деца под 15-годишна возраст (Дете или Деца). За лица од 15 до 18-годишна возраст важат позитивните законски прописи.

Ние без знаење може да земеме Лични податоци од деца под 15 години. Доколку станете свесни дека Дете доставило Лични податоци до нас, Ве молиме контактирајте нè. Доколку ние станеме свесни дека сме собрале Лични податоци од Деца без согласност од родителите, ќе превземеме чекори за да се отстрани таа информација од нашите сервери.

ПРОМЕНИ НА ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Може да ја обновуваме нашата Политика за приватност одвреме навреме. Ќе Ве известиме за било какви промени преку објавување на новата Политика за приватност на оваа страна. Промената ќе биде регистирана со промена на “ефективен датум” на почетокот на оваа Политика за приватност.

Ви препорачуваме да ја разгледате Политиката за приватност периодично за какви било промени. Промените во оваа Политика за приватност се на сила кога ќе бидат објавени на оваа страна.

 КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Ако имате било какви прашања во врска со Политиката за приватност, Ве молиме контактирајте нè преку нашата контакт форма на нашата веб-страна.

Аплицирај.мк